Ouderparticipatie

Onderwijs maak je samen!

Op beleidsniveau zijn ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk verplicht om ouders en personeel inspraak te geven in het beleid van de school. Het is het overlegorgaan van WereldKidz Kievit, waarin ouders en leerkrachten meepraten en meebeslissen over belangrijke beleidsontwikkelingen op onze school. De MR houdt zich bezig met zaken als het schoolondernemingsplan, ouderbijdrage, veranderingen in de overblijfregeling en reorganisaties. Daarbij is in de wet vastgelegd waarover de MR geïnformeerd moet worden door het bestuur en waarover de MR mag adviseren of instemmen. Bij grote beslissingen, met name over zaken die de toekomst van de school betreffen, kan de MR extra advies aan de achterban vragen, dus aan alle ouders en verzorgers van WereldKidz Kievit. Dit advies wordt dan meegenomen in de besluitvorming, waarbij alleen de leden van de MR zelf daadwerkelijk advies- of instemmingsrecht hebben.

Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland zijn alle medezeggenschapsraden van de openbare basisscholen vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Er worden zaken besproken die niet alleen van belang zijn voor onze school, maar voor het totale openbare onderwijs in de regio.

Naast de Medezeggenschapsraad beschikt Kievit ook over een ouderraad (OR), waarin ouders zijn vertegenwoordigd. De leden van de OR worden tijdens de jaarvergadering door de ouders gekozen.

Hier leest u meer over de MR en de OR.